Improving water quality in the Danube river and its tributaries by integrative floodplain management based on Ecosystem Services – IDES

   Nutrient loads transported by the Danube affect its ecological status and have to be reduced, active floodplains can have a significant retention potential. But floodplains are subject to multiple human uses which strongly affect water quality of rivers. So far, these uses were sectorally managed (e.g. flood retention, nature conservation, agriculture), rarely regarding water quality and interactions between sectors. The current DTP-Danube Floodplain Project (DFP) links attempts of improving flood retention and restoration, while water quality is not yet in focus. IDESproject aims to add water quality targets to this effort and improve water quality by developing an integrative floodplain management based on Ecosystem Services (ES).

   The IDES tool, an ecosystem service evaluation tool, will provide both an ecosystem service assessment for floodplains that supports sustainable decision making in water and flood-plain management. Existing ecosystem services evaluation methods will be harmonised to the IDES and adjusted based on the availability of data.

Funded under: Interreg

Position: Partner

Project Website

Braila Islands Case Study storymap can be found  here

IDES Newsletter


Integrating RENewable energy and Ecosystem Services in environmental and energy policies (2019-2023)

      The IRENES project will put in place interregional knowledge and experience exchange process to identify gaps and barriers within current ERDF and energy policy instruments in relation to the RES and ES co-relation, including environmental, social, economic, and governance concerns. The active commitment of Structural Funds Managing Authorities, and governing bodies of other policy instruments addressed in the project, is of paramount importance to integrate the potential RES development trade-offs and co-benefits with ES into the territorial development policies. 

      Therefore, IRENES consortium priority is to communicate and dialogue WITH policy makers and not to policy makers in order to trigger the knowledge transfer and to inform, with scientific evidences on RES and Ecosystem Services, the decision makers about the potential of a win–win outcome that can be incorporated into the regional and national ERDF Operational programmes, energy and climate strategies and laws.

   “Exchanging knowledge and experiences for Integrating RENewable energy and Ecosystem Services in territorial environmental and energy policies

   Proiectul IRENES (“Exchanging knowledge and experiences for Integrating RENewable energy and Ecosystem Services in territorial environmental and energy policies”)este co-finanţat din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE, încadrându-se în Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele, Obiectiv Specific 3.1. Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă, iar în cazul în care sunt relevante, a programelor de Cooperare Teritorială Europeană privind abordarea tranziției de la o economie cu emisii reduse de carbon, în special în cadrul Strategiilor de Specializare Inteligentă

Durata proiectului: 4 ani ( august 2019 – 31 iulie 2022)

Faza 1: 01/08/2019 –31/07/2022

Faza 2: 01/08/2022 – 31/07/2023

 

Obiectivele Proiectului

   Obiectivul general al proiectului îl constituie realizarea unor schimburi de experiență și bune practici privind complementaritatea și sinergia exploatării surselor regenerabile de energie cu Serviciile Ecosistemice (SE) multiple la nivel teritorial și introducerea rezultatelor acestor activități în cadrul programelor finanțate prin fonduri structurale și în cadrul unor instrumente de politică, prin intermediul planurilor de acțiune ce urmează a fi elaborate.

Astfel, IRENES își propune să identifice disfuncționalitățile din cadrul instrumentelor actuale de politică, în ceea ce privește utilizarea surselor de energie regenerabilă cu serviciile ecosistemice, inclusiv problemele legate de mediu, sociale, economice și de guvernanță, legate de furnizarea fluxurilor SE. Prin angajamentul activ al instituțiilor implicate în gestionarea FEDR, în coaliție cu partenerii tehnici și cu implicarea părților interesate relevante, inclusiv a actorilor economici și a comunităților locale, IRENES va promova un proces de co-învățare socială multi-actor prin planificarea coordonată a acțiunilor între regiunile UE și zonele de studiu.

 Obiectivele specifice

   În ceea ce privește obiectivele specifice, IRENES urmărește:

   Evaluarea disfuncționalităților și a nivelului de cunoaștere a impactului asupra mediului al SRE în cadrul FEDER și al altor aspecte de mediu, instrumentele de politică și cadrul de guvernanță abordat în proiect; Pregătirea și diseminarea metodologiilor pentru evaluarea complementarităților și a sinergiilor dintre exploatarea SRE și SE; Identificarea bunelor practici și a experiențelor care vor fi transferate în programele finanțate din fonduri structurale și din alte instrumente de politică

Bugetul proiectului

   Bugetul total al proiectului este de 1.781.783.00 euro din care valoarea aferentă activităților derulate de către MFE în cadrul acestuia este 119.087,50 euro (85% FEDR – 101.224,37 euro și 15% contribuția MFE – 17.863,12 euro).

Rezultatele estimate ale proiectului IRENES

   În urma implementării proiectului se urmărește dezvoltarea a 5 Planuri de Acțiune (câte unul pentru fiecare regiune implicată în proiect), care au în vedere îmbunătățirea a 5 instrumente politice ce vizează noi strategii / modele de abordare echilibrată între sursele regenerabile de energie și Serviciile Ecosistemice.

Principalele rezultate ale proiectului vor fi:

5 analize ale stadiului privind utilizarea SRE (1 per zona țintă) și 5 analize SWOT ale instrumentelor țintă de politică, oferind o imagine de ansamblu a stadiului lor în relație cu scopul proiectului IRENES;

5 hărți ale legăturilor dintre exploatarea SRE și SE în funcție de teritoriu, în cadrul fiecărui studiu de caz;

5 vizite interregionale la fața locului cu sesiuni de evaluare aprofundată a SRE și a analizei instrumentelor de politică SWOT pentru fiecare studiu de caz;

5 “acceleratori de cunoaștere” locală a proiectului IRENES care vor face schimb de experiență și de învățare la nivel interregional și local prin activitățile adresate părților interesate, cum ar fi ateliere de întărire a capacității, schimburi de experiență la fața locului, etc;

1 Ghid financiar și de management de proiect;

5 rapoarte de progres;

1 strategie de comunicare IRENES și 5 planuri locale de diseminare; 5 afișe, 1 site web, 5 buletine de știri, 1 broșură, 5 pliante; 1 întâlnire interregională de inițiere și 5 evenimente locale de lansare.

Parteneri

PP1- Liderul de Proiect (LP) IUAV University of Venice Italia  www.iuav.it 

PP2 Veneto Innovazione S.p.A Italia www.venetoinnovazione.it

PP3 Leibniz University Hannover Region- Germania  hermann@umwelt.uni-hannover.de 

PP4 Climate Protection Agency Hannover Region Germania www.klimaschutzagentur.de

PP5 Estonian University of Life Sciences Estonia  elis.vollmer@emu.ee 

PP6 University of Bucharest  Romania  www.unibuc.ro 

PP7 Ministry of European Funds Romania contact.minister@fonduri-ue.ro

PP8 University of East Anglia UK  https://www.uea.ac.uk/ 

PP9 The Estonian Environment Agency Estonia www.emu.ee

PP10 Anglia Ruskin University Higher Education Corporation UK A.Lovett@uea.ac.uk Partenerii de proiect (PP)Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi site-ul oficial al proiectului:  https://www.interregeurope.eu/irenes/

Project WebsiteFunded under: Interreg

Position: Partner

More details


Advancing the European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure towards ESFRI – ADVANCE E-LTER (2017-2018)

     Advance_eLTER marks a crucial step in building the distributed European Research Infrastructure of Long-Term Ecosystem Research sites and socio-ecological research platforms (eLTER RI) to provide highest quality data and services complementary to the European and global environmental RIs. The project will conduct important conceptual work and preparatory steps towards enabling European-scale investigation of the “Critical Zone”, major ecosystems and socioecological systems, targeted at supporting knowledge-based decision making at various levels concerning ecosystem services and biodiversity.

Funded under: EU Horizon 2020 research and innovation programme

Position: Partner

Project Website


European Long-Term Ecosystem and socio-ecological Research Infrastructure – E-LTER (2015-2019)

      eLTER H2020 is a major project that will help advance the development of European Long-Term Ecosystem Research infrastructures. eLTER H2020, which runs until 2019, will serve as the flagship for the further development of the Long-term Ecosystem Research infrastructure and community in Europe.

     eLTER H2020 will closely interact with two other major elements in this effort:

     eLTER ESFRI process, a formalization process in the framework of the European Strategy Forum on Research Infrastructures (eLTER was recently accepted as an “emerging ESFRI infrastructure”); LTER-Europe network of national networks (25 countries with a pool of around 400 LTER Sites and 35 LTSER Platforms). LTER-Europe is the formal European regional group of the global ILTER network. It provides multiple networking activities with permanent governance structures.

     The specific role of eLTER H2020 is to catalyze conceptual and service developments of a distributed, highly integrated and widely used research infrastructure to support a wide range of ecosystem and critical zone research questions, such as:

     How are ecosystems and biodiversity changing or adapting to global-change stresses? What are the determinants of ecosystem resilience? What are the threshold interactions resulting in system shifts?

     The overall aim of the eLTER project is to advance the European network of Long-Term Ecosystem Research sites and socio-ecological research platforms to provide highest quality services for multiple use of a distributed research infrastructure. Major objectives are to:

identify user needs for the research infrastructure in relation to major societal challenges; streamline the design of a cost-efficient pan-European network, able to address multiple ecosystem research issues; develop the organizational framework for data integration and enable virtual access to the LTER data; foster the societal relevance, usability and multiple use of information, data and services through partnerships with providers of remotely sensed data, analytical services and scenario testing models, and via the adoption of new measurement technologies.

Funded under: EU Horizon 2020 research and innovation programme

Position: Partner

Project Website


Improving future ecosystem benefits through Earth Observations – ECOPOTENTIAL (2015-2019)

       ECOPOTENTIAL is a large European-funded H2020 project that focuses its activities on a targeted set of internationally recognised Protected Areas, blending Earth Observations from remote sensing and field measurements, data analysis and modelling of current and future ecosystem conditions and services.ECOPOTENTIAL considers cross-scale geosphere-biosphere interactions at regional to continental scales, addressing long-term and large-scale environmental and ecological challenges.

Funded under: EU Horizon 2020 research and innovation programme

Position: Partner

Project Website


Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking – ESMERALDA (2015-2019)

       Mapping and assessment of ecosystems and their services (ES) are core to the EU Biodiversity (BD) Strategy. They are essential if we are to make informed decisions. Action 5 sets the requirement for an EU-wide knowledge base designed to be: a primary data source for developing Europe’s green infrastructure; resource to identify areas for ecosystem restoration; and, a baseline against which the goal of ‘no net loss of BD and ES’ can be evaluated.

      In response to these requirements, ESMERALDA (Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking) aims to deliver a flexible methodology to provide the building blocks for pan-European and regional assessments. The work will ensure the timely delivery to EU member states in relation to Action 5 of the BD Strategy, supporting the needs of assessments in relation to the requirements for planning, agriculture, climate, water and nature policy. This methodology will build on existing ES projects and databases (e.g. MAES, OpenNESS, OPERAs, national studies), the Millennium Assessment (MA) and TEEB. ESMERALDA will identify relevant stakeholders and take stock of their requirements at EU, national and regional levels.

       The objective of ESMERALDA is to share experience through an active process of dialogue and knowledge co-creation that will enable participants to achieve the Action 5 aims.

       The mapping approach proposed will integrate biophysical, social and economic assessment techniques. Flexibility will be achieved by the creation of a tiered methodology that will encompass both simple (Tier 1) and more complex (Tier 3) approaches. The work will exploit expert- and land cover-based methods, existing ES indicator data and more complex ES models. As a result the outcomes will be applicable in different contexts.


        The strength of the ESMERALDA consortium lies in its ability to make solutions for mapping and assessment problems available to stakeholders from the start of the project, because our expertise allows us to build on existing research projects and data sharing systems.

Funded under: EU Horizon 2020 research and innovation programme

Position: Partner

Project Website


Ecological corridors for habitats and species in Romania – COREHABS (2015-2017)

Funded under: EEA Grants, Contract no. 6326/2015

Position: Partner

Project Website


Solidarity and respect for people and nature – pilot project for developing, testing and enacting the „beneficiary pays” principle for ecosystem services in Romania – SOLIDARON (2015-2016)

   In Romania the main causes for biodiversity loss are: ecosystem degradation as a result of unsustainable development, habitat fragmentation, unsustainable practices (hunting or fishing), damage of natural ecosystems, lack of awareness and educational campaigns regarding the need for biodiversity conservation. The importance of ecosystems and their services tends to be underestimated, and the costs associated to them massively neglected.

    The ecosystem services represent all the benefits, goods, assets and resources that we receive from nature, which we benefit from individually or those that we rely on our businesses, welfare and the economic development of society.

    These services provided are not properly quantified and paid back so that their provision/production is guaranteed over a long period of time. Protected areas management restrictions imposed to ensure conservation of natural ecosystems and ecosystems’ services are not being properly evaluated and consequently there is no chance they will be paid by their beneficiaries.

    Our project aims to evaluate the offered ecosystem services and quantify costs and benefits of two groups of ecosystems (forest and freshwater), also the administrative costs of direct beneficiaries of the analyzed ecosystems in the protected area of Maramureș Mountain Nature Park, with the ultimate scope of improving policy frameworks. These results can be then up scaled at a national level and used for raising the awareness among decision makers of the importance of protected areas for the economy and human wellbeing.

    The project was designed to answer Romania’s urgent need to cover and improve policy frameworks and decision making gaps regarding biodiversity. These policy shortcomings result from the lack of scientific information on ecosystems and the services they provide to individuals, businesses and communities and from the missing proper legal framework. The project aims to contribute to stopping biodiversity loss in Romania by improving the legal framework, by improving biodiversity policies and by ensuring fair compensatory schemes.

    The general objective of the project is to improve the knowledge and the awareness on the importance and the value of ecosystems integrity and of the ecosystems services provided to the society, on the contribution of natural ecosystems from protected areas to Romania’s economic sectors and to offer recommendations, actions and initiatives in the subsequent policies.

Expected results:

 • Overall, the projects expected results will reflect an improvement in the knowledge and the awareness, in the legal framework, in the policies regarding protected areas ecosystems’ contribution to the economic sector.
 • Beneficiaries, final users and providers of identified services will be actively involved and engaged in consultation processes that would result in policy recommendations.
 • The lack of knowledge problem and the understanding of the value of natural ecosystems in protected areas and of the services provided, will be addressed though comprehensive studies assessing the forest and freshwater ecosystems and their services (inventory, classification, mapping).
 • The lack of awareness problem of the targeted audience (beneficiaries, users and providers of ecosystem services, general public) will be addressed through dissemination of specific information materials within a dedicated awareness raising campaign, also with the production of a film to be screened for free for the general public in several cities in Romania.
 • Another result of the project will be the inclusion of the Payments for Ecosystem Services concept in education: an optional class on ecosystem services will be designed for the students of the Forestry Faculty in Suceava as pilot and could be later included in the curriculum of other similar faculties in the country.


Funded under: EEA Grants, Contract no. 3456/19.05.2015

Position: Partner


Operationalisation of Natural Capital and EcoSystem Services: From Concepts to Real-world Applications – OPENNESS (2012-2017)

Grant no.: 308428

Position: Partner

Project Website   OpenNESS aims to translate the concepts of Natural Capital (NC) and Ecosystem Services (ES) into operational frameworks that provide tested, practical and tailored solutions for integrating ES into land, water and urban management and decision-making.

   It examines how the concepts link to, and support, wider EU economic, social and environmental policy initiatives and scrutinizes the potential and limitations of the concepts of ES and NC.


Biodiversity and Ecosystem Services: Arguments for our future Environment – BESAFE (2011-2015)

      The general aim of BESAFE is to improve our understanding of the alternative ways in which concepts for the ‘value of biodiversity’ can be used to improve biodiversity policy making and governance at local, national and European to global scales. In accordance with the call requirements, BESAFE will thereto investigate and analyze the use and effectiveness of various types of arguments for biodiversity protection under varying circumstances.


      The general objective of BESAFE is to help to innovate and improve biodiversity protection by providing a framework that summarizes the observed and potential effectiveness of the alternative ways to argue the case for biodiversity protection, and to make this framework easily accessible and usable through a publicly accessible database and associated toolkit. This system can then be used to convincingly demonstrate the value of biodiversity to policy makers and will also provide them with guidance on the use and effectiveness of the various arguments in a range of situations.

      This general aim and objective are translated into a number of practical objectives:

 • to compile currently used arguments in a framework according to type, ecological, geographical, socioeconomic and institutional context and other factors relevant to their effectiveness.
 • to investigate the potential and observed effectiveness of alternative ecological, economic and social arguments in a range of situations.
 • to analyse how policies, protection measures and value perceptions particular to one scale affect those on other scales and what this implies for the transferability and scalability of values between scales and situations.
 • to explore how awareness of the value of ecosystem services relates to people’s valuation of biodiversity.
 • to develop, with our stakeholders, a publically accessible database and associated toolkit to guide the use and effectiveness of the various arguments in specific situations and provide recommendations on their suitability for promoting biodiversity protection on different spatial and temporal scales.
 • to engage directly with stakeholders throughout the project through workshops, brochures, web based applications, public meetings, publications in popular and policy relevant media and scientific papers.


Funded under: FP7-ENVIRONMENT ( from 2011-09-01 to 2015-08-31); Grant no.: 282743

Position: Partner

Project Website


ExpeER Ecosystem Research

      ExpeER is an European project which aimed to bring together the major observational, experimental, analytical and modeling facilities in ecosystem science in Europe.

   By uniting these highly instrumented ecosystem research facilities under the same umbrella and with a common vision, ExpeER intended to contribute to structuring the still fragmented research community on terrestrial ecosystems within the European Research Area. ExpeER was improving quality and performance of these infrastructure components in a sustainable manner and stimulating their international use.

   ExpeER did contribute to the development of a state-of-the-art research infrastructure by:

 • enabling collaboration and integration across experimental, observational and modeling approaches in ecosystem research;
 • improving the technology and methodology at play in ExpeER infrastructures through specific research programs;
 • hosting research teams within its 30 sites and platforms through a strong and coordinated program for Transnational Access;
 • linking these highly instrumented facilities to existing networks of long-term research sites across Europe (e.g. LTER-Europe);
 • developing a “model toolbox” allowing the scientific community within and outside the ExpeER network to better use modelling platforms.


   This will allow easy access to models for experimentalists and improve forecasting of ecosystem function and services under different future climate scenarios.

   Scientists involved in the project consortium ranged from physiologists to environmental scientists, with a large number of participants involved in agronomy, ecology and biochemistry. This range of disciplines is essential to the long-term development of ecosystem science, in that detailed studies of small, rapid processes need to be embedded in longer term, larger scale experiments in order to develop a true systems approach, resulting in models that transfer information across scales. Much progress in environmental research has been the result of disciplinary and reductionist attempts to analyse separate compartments of the environmental system. However, the complexity of problems created by global change, land use changes, ecosystem services, food security issues, etc. needs an integrated interdisciplinary approach to solve environmental problems raised by today’s society.

Funded under: FP7-INFRASTRUCTURES ( from 2010-12-01 to 2015-05-31); Grant no. 262060

Position: Partner

Project Website


Visions Of Land use Transitions in Europe – VOLANTE (2010-2015)

      VOLANTE aims to develop a new European land management paradigm, providing an integrated conceptualand operational platform which allows policy makers to develop  pro-active and context-sensitive solutions to the challenges for the future, rather than to react on largely autonomous external land systems developments.


      The objective of VOLANTE is to provide European policy and land management with critical pathways defining the band width of  possible and management policies for future European land use. Policy options will therefore be identified in time  and  space  and  their  consequences in terms of states of the land system (provisioning of ecosystem  goods and services)  will be evaluated,  leading to a  ROADMAP FOR FUTURE LAND RESOURCES MANAGEMENT IN EUROPE.

Funded under: FP7-ENVIRONMENT (from 2010-11-01 to 2015-04-30); Grant no.:265104

Position: Partner

Project Website


Science-policy interfaces for biodiversity: research, action, and learning – SPIRAL (2010-2013)

     The overall aim of SPIRAL is to enhance the connectivity between biodiversity research and policy making in order to improve the conservation and sustainable use of biodiversity.

     In order to achieve this objective the SPIRAL project comprises the following work packages (WPs) – running in parallel:

     Stocktaking and assessment of existing science-policy interfaces for biodiversity governance Factors constraining and facilitating communication on the role of biodiversity in underpinning livelihoods and ecosystem services Mechanisms for encouraging behaviour that reduce negative human impacts on biodiversity Designing and testing science-policy interfaces for biodiversity governance

     The project will also formulate and publish a number of recommendations and will be centrally coordinated and integrated.

Funded under: FP7-ENVIRONMENT (from 2010-05-01 to 2013-11-30); Grant no.: 244035

Position: Partner

Project Website


Environmental quality and pressures assessment across Europe: the LTER network as an integrated and shared system for ecosystem monitoring – ENVEUROPE (2010-2013)

      Environmental quality and pressures assessment across Europe: the LTER network as an integrated and shared system for ecosystem monitoring

      The potential of long-term ecological studies to recognize and interpret environmental changes is best realized when data on ecosystems are gathered at a broad geographical scale with a harmonized methodological approach. EnvEurope is a case study and pilot scheme for an ecological research and monitoring workflow based on the distributed network of LTER-Europe sites. The key principles of the project are scientific knowledge, common information management and harmonization of parameters and methods at a European scale through a cross-domain approach with 67 LTER-Europe sites encompassing terrestrial, continental waters, wetlands and marine ecosystems from 11 countries.

Funded under: Life+, LIFE08ENV/IT/000399

Position: Partner

Project Website


Groundwater and Dependent Ecosystems: NEw Scientific and Technical BasIS for Assessing Climate Change and Land-use Impacts on Groundwater Systems – GENESIS (2009-2014)

      The objective of GENESIS was to integrate pre-existing and new scientific knowledge into new methods, concepts and tools for the revision of the Ground Water Directive and better management of groundwater resources.

      The research have:

 • linked the present knowledge to an integrated model from sources of pollution to the recipient ecosystem;
 • improved the understanding of pollutant leaching from different land-uses both in time and space considering also uncertainty;
 • developed a better understanding of how ecosystems depend on groundwater, improved understanding how changes in land-use and climate affect the groundwater and dependent ecosystems;
 • developed better cost-efficient management and monitoring tools and transfer the research results to stakeholders and end-users for better management.


      GENESIS provided tools to assess land-use and climate impacts on ground water and related ecosystems. The tools are based on better scientific basis on: groundwater flow paths, biogeochemical processes, methods to observe and reduce pollution, ecosystem interactions, and integrated management.

      GENESIS provided better solutions to identify groundwater pollution changes, developed methods to assess the points for pollution trend reversal, and generate knowledge on how to protect groundwater dependent ecosystems. This sets the basis for future and better groundwater management.

Funded under: FP7-ENVIRONMENT (from 2009-04-01 to 2014-03-31); Grant no.: 226536

Position: Partner

Project Website


European Biodiversity Observation Network: Design of a plan for an integrated biodiversity observing system in space and time – EBONE (2008-2012)

     The EBONE project has run from April 2008 until March 2012 and has focused on the development of a cost effective system of biodiversity data collection at regional, national and European levels. The project has developed a system for a coherent system for data collection that can be used for international comparable assessments.

     GEO BON is a concept for two closely related, global networks, a social network a Community of Practice for those engaged in collecting, managing, and utilizing biodiversity observations as well as and a physical network, the interoperating systems that store and distribute biodiversity information of all kinds that is held by a great number organizations.


      lIn the GEOSS 10 year implementation plan it is stated that GEO BON “will unify many of the disparate biodiversity observing systems and create a platform to integrate biodiversity data with other types of information. Harmonisation of observations, real- or near real-time monitoring integration of information from in situ and space based observations will be advocated.”

      EBONE has been acting as a pilot for GEO BON developing these networks in Europe and sharing the experience with other initiatives in the world.

      EBONE project focused on:

 • The provision of a sound scientific basis for the production of statistical estimates of stock and change of key indicators that can then be interpreted by policy makers responding to EU Directives regarding threatened ecosystems and species;
 • The development of a system for estimating past change but also for forecasting and testing policy options and designing mitigating management strategies for threatened ecosystems and species.

The amount of existing biodiversity observations in Europe is very large. Observations are also very uneven in spatial, temporal, topical, and taxonomic coverage. Most data are available in north-western Europe, while south-eastern and Mediterranean Europe have much less complete datasets.

      EBONE is making data accessible so that it can be used in a coordinated way to make distribution maps, statistics on stock and change and wall-to-wall maps and use these to populate the biodiversity indicators for the Convention on Biological Diversity and the European SEBI indicators.

Funded under: FP7-ENVIRONMENT (from 2008-04-01 to 2012-03-31); Grant no.: 212322

Position: Partner


Project Website


LIFEWATCH (2008-2011)

      LIFEWATCH was included in the Roadmap of the European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), the body that identifies the new research infrastructures (RIs) of pan-European interest with the goal of promoting the long-term competitiveness of European Research and Innovation.

      The mission of LIFEWATCH is to advance biodiversity research and to provide major contributions to addressing the big environmental challenges, including knowledge-based solutions to environmental managers for its preservation. This mission is achieved by providing access through a single infrastructure to a multitude of sets of data, services and tools enabling the construction and operation of Virtual Research Environments (VREs) linked to LIFEWATCH, and where specific issues related with biodiversity research and preservation are addressed.

Funded under: FP7-INFRASTRUCTURES (from 2008-02-01 to 2011-01-31); Grant no.: 211372

Position: Partner

Project Website


Foresight Analysis for Rural areas Of Europe – FARO EU (2007-2009)

      Rural development is the result of complex, dynamic processes which are determined by a range of driving forces, including demographic, socio-economic, technological and environmental change.

      As a result, the future evolution of rural areas in the EU is highly uncertain. There is a continuing need to know: what are major trends and driving forces affecting rural regions? At which scales do these processes operate? Which of these processes are amenable to change through rural development policies? How might rural policies be adapted in the future to take account of these processes?

      The results of FARO EU helped answer these questions. The project analysed patterns and trends of a selection of rural territorial indicators. The particular role and relevance of forms of governance and ICT and their effectiveness was assessed. A set of scenarios representing a full range of rural areas’ driving forces was produced. Scenarios were: (a) quantified through a chain of economic, environmental and land use models; (b) qualified by SWOT analysis; and (c) tested in different case study areas. The project involved stakeholders in rural development and policy makers at the national and EU levels in several workshops. Final recommendations aimed at improving the effectiveness of rural development policies for Europe.

Funded under: FP6-POLICIES (from 2007-01-01 to 2009-12-31); Grant no.:044495

Position: Partner

Project Website


AQUAMONEY (2006-2009)

AquaMoney, funded by DG RTD, brings together 16 leading European research institutions to develop and test practical guidelines for the assessment of environmental and resource costs and benefits (ERCB) in the European Water Framework Directive (WFD).

      The concept of ERCB plays a central role in the economic analysis of the WFD, in particular for the cost recovery of water services   (Article 9 WFD), but as expected also in relation to the decision whether or not the costs of additional measures are disproportionate (Article 4 WFD). However, so far no clear guidelines exist for the assessment of ERCB in practice. AquaMoney was established to address this gap.

     The project has developed practical guidelines for the economic valuation of water resources in the context of the WFD.

     For this purpose, AQUAMONEY followed a four staged approach: (i) assess policy-maker demand for guidance on economic valuation of water resources; (ii) develop draft guidelines for the economic valuation of water resources; (iii) test the draft guidelines in 12 case studies throughout Europe; and (iv) incorporate the experiences from the case studies into the guidelines.


Funded under: FP6-POLICIES (from 2006-04-01 to 2009-09-30); Grant no.: 022723

Position: Partner


A Long-term Biodiversity, Ecosystem and Awareness Research Network – ALTER-NET (2004-2009)

      ALTER-Net is a network of partner institutes from 18 European countries. ALTER-Net integrates research capacities across Europe: assessing changes in biodiversity, analyzing the effect of those changes on ecosystem services and informing policymakers and the public about this at a European scale.

   Originally funded by the European Union’s Framework VI program to stimulate a collaborative approach, ALTER-Net is now operating independently, contributing to the lasting integration of Europe’s research capacity on biodiversity.


Funded under: FP6-SUSTDEV (from 2004-04-01 to 2009-03-31); Grant no.: GOCE-CT-2003-505298

Position: Partner

Project Website


Integrated Project to Evaluate the Impacts of Global Change on European Freshwater Ecosystems – EURO-LIMPACS (2004-2009)

      EURO-LIMPACS was an EU funded Framework 6 project concerned with the effects of climate change on freshwater systems (rivers, streams, lakes and wetlands).

      In particular, the Project sought to understand the effects on these vulnerable ecosystems of the interactions between changing climate and other potentially damaging processes caused by changes in the physical characteristics of rivers, nutrient pollution, acidification and the deposition of toxic metals and organic pollutants.

      EURO-LIMPACS examined how these multiple effects impact on efforts to manage freshwater ecosystems, in particular the implication for meeting the requirements of legislation such as the Water Framework Directive and Habitats Directive.


Funded under: FP6-SUSTDEV (from 2004-02-01 to 2009-01-31); Grant no.: GOCE-CT-2003-505540

Position: Partner

Project Website


Mobilising the European Social Research Potential in Support of Biodiversity and Ecosystem Management – SOBIO (2004-2006)

      Counteracting the decline of biodiversity and ensuring the sustainable management of ecosystems requires insight into the socio-economic processes and structures, which directly or indirectly impact on them. However, there is a discrepancy in the amount of research work carried out in the economic domain, and the amount of work done in the more strictly social domain. The more purely social dimension of protection of biodiversity and ecosystems is still somewhat under explored, and it would be premature to talk about a well-established European field of social research on biodiversity and ecosystem management, or of a coordinated international research programme.

      Involving leading researchers from Germany, Hungary, Norway, Spain, Romania, the Slovak Republic and the United Kingdom, the overall aim of So Bio is to stimulate relevant social research contributing tithe management of biodiversity and ecosystems, and especially to the development of successful policies in this field. This will be achieved by providing an overview, assessing policy, identifying priority needs and stimulating new relevant research.


Funded under: FP6-SUSTDEV (from 2004-02-01 to 2006-01-31); Grant no.: GOCE-CT-2003-505429

Position: Partner


European biodiversity forum – implementing the ecosystem approach – BIOFORUM (2001-2005)

      The purpose of the BIOFORUM project is to resolve and reduce conflicts between economic development and biodiversity conservation in forests, grasslands, uplands, in-land waters and agricultural landscapes.

Objectives and aims:

 • To create a European forum – BIOFORUM – for dialogue between scientists and stakeholders to reduce the conflict between the conservation of biodiversity and economic development;
 • To analyze the principal sources of conflict between biodiversity conservation and economic development in key thematic areas;
 • To identify measures for conflict resolution, through attenuating or avoiding negative impacts, with an assessment of their practicability (with regard to economic development) and their legitimacy (in terms of Community legislation / regulations);
 • To identify current best practices in biodiversity management, particularly where these relate to biodiversity-related conflict resolution;
 • To identify and evaluate methods for monitoring progress in resolving conflicts, including those relating to the Convention of Biological Diversity (CBD) proposals for a core set of indicators.Funded under: FP5-EESD (from 2001-01-01 to 2005-12-31)

Position: Partner


Integrating ecosystem function into river quality assessment and management – RIVFUNCTION (2001-2004)

      RIVFUNCTION is a pan-European research project which aims to develop and communicate a diagnostic tool for assessing the ecological status of river quality in functional terms. This will be achieved by determining the performance of a key ecosystem-level process (litter decomposition).

      Field experiments on the effects of excessive nutrient loading (eutrophication) and modification of riparian vegetation will be carried out at 60-paired sites in ten Ecoregions. They will be complemented by experiments aiming at a mechanistic understanding of process alterations and a literature survey to synthesise available information on river functioning.

      The assessment tool will be built on this broad synthesis. Its developmental steps include the identification of a set of indicators and their critical thresholds, and definition of the technical specifications of standardised procedures. Results will be compared with those of standard biological assessment schemes. The tool will be elaborated by a mixed consortium of scientists and end-user representatives. It will be disseminated to the scientific community, water and environmental agencies, potential stakeholders, and interested parties.


Funded under: FP5-EESD (from 2002-04-01 to 2005-07-31); Grant no.: EVK1-CT-2001-00088

Project Website


Nutrient management in the Danube basin and its impact on the black sea – DANUBS (2001-2005)

   Multinational EU research project carried out under the leadership of the Technical University of Vienna. The results from this project include estimates of nutrient inputs into the river network (MONERIS), as well as an assessment of the loads of nitrogen, phosphorus and silica transported via the river network. These results indicate that the nutrient status in the Black Sea has significantly improved since the 1980s.

   The daNUbs research project – cofunded by the EU – involved a large international and interdisciplinary research team from 16 partner institutions, co-ordinated by the Institute for Water Quality and Waste Management at the Vienna University of Technology.

   General objectives:

 • to obtain information about the sources, pathways, stocks, losses and sinks of nutrients in a large river basin;
 • to increase understanding of the effects of nutrients (nitrogen, phosphorus and silica) on receiving ecosystems, particularly in coastal areas;
 • to improve and combine management tools used to measure and assess nutrients in the Danube Basin;
 • to develop scenarios and prognoses for nutrient management and the related impacts on water quality and socio-economic development in the Danube countries.


   Initial results from the project include estimates of nutrient inputs into the river network, as well as an assessment of the loads of nitrogen, phosphorus and silica transported via the river network.

   The results indicate that the negative impacts of nutrients on the status of the North-western Black Sea has significantly improved since the 1980s. Nutrient levels within the Danube River Basin are relatively low in comparison to other basins, but good status with regard to the requirements of the WFD can only be achieved if future agricultural developments are based on best available practices.

   The accuracy and reliability of the project results should be improved from 2005, thanks to the combination of three specific models – the GIS-based emission model (MONERIS) for calculating nutrient emissions, the Danube Water Quality Model for estimation of the transformation and transport of nutrients in the river, and the Danube Delta Model for nutrient transport through the Danube Delta.

     The MONERIS approach.

     The application of the MONERIS (MOdelling Nutrient Emissions into RIver Systems) approach was successfully for the modelling of the nutrient inputs within the Danube River Basin. MONERIS is a semi-static emission model for point and diffuse sources of nutrients can also be adapted in order to deal also with heavy metals and some priority substances (e.g. Lindane).

     Conceptually, MONERIS calculates the emissions into surface waters via several independent pathways for separate catchments, which are topologically linked in a tree-like structure (see figure below). Input data are taken from various sources (e.g. statistical yearbooks, emission inventories, digital maps etc). Those data were pre-processed to give specific values for every catchment.

     For MONERIS a harmonized database was established for all Danube countries. Results have been used in the Roof Report 2004 for the assessment of point and diffuse nutrient inputs into the Danube River Basin.Funded under: FP5-EESD (from 2001-02-01 to 2005-01-31); Grant no.: EVK1-CT-2000-00051

Position: Assistant Contractor


European valuation and assessment tools supporting wetland ecosystem legislation – EVALUWET (2001-2004)

      The EVALUWET project objective is to assist the implementation of the Water Framework Directive by developing an innovative decision support system (DSS) that combines understanding of wetland ecosystem functioning with stakeholder and economic methods of establishing wetland values associated with wetland functioning.

     A multidisciplinary approach will be adopted incorporating the expertise of European natural scientists, social scientists and economists to develop this system. Multisectoral concerns of organizations involved in related policy development and active management of wetlands would be integrated through consultation and collaborative development activities.

      The final DSS will be developed as a demonstration model in seven contrasting catchments, enabling application to the diversity of environmental functioning and socio-economic conditions across Europe to be tested.Funded under: FP5-EESD (from 2001-03-01 to 2004-02-29); Grant no.: EVK1-CT-2000-00070

Position: Principal Contractor


European Mountain Lake Ecosystems: Regionalization, Diagnostics and Socio-Economic Evaluation – EMERGE (2000-2003)

Objectives:

 • to assess the status of remote mountain lake ecosystems throughout Europe following the requirements of the EU Water Framework Directive;
 • to provide an evaluation of our findings in ecological, environmental and socio-economic terms;
 • to provide decision makers with an overall understanding of remote mountain lakes so that appropriate policy and management measures can be taken at both European and national scales to ensure the sustainability of these ecosystems into the future.Funded under: FP5-EESD (from 2000-02-01 to 2003-01-31); Grant no.: EVK1-CT-1999-00032

Position: Principal Contractor

Project Website


Projects implemented between 1993-2001

PROJECT TITLE / DETAILS

IMPLEMENTATION PERIOD

POSITION

DONOR

“Development of an integrated management plan for the “Small Island of Braila” (Life Project)

Contract no.: NAT/RO/006400

1999-2001

Coordinator

European Community – DG XI

“Multi-user Research Base in the field of Systems Ecology”

1999-2001

Coordinator

World Bank – Romanian Government

“Ecological Network of the Lower Danube River (REDI)”

Contract no.: 89-C

1998-2001

Coordinator

World Bank – Romanian Government

“Ecosystem Modeling for Integrated Monitoring of Lagoons Systems”

1998-2000

Partner

NATO-CCMS

“Inter-network Expert Group on Wetland Ecosystems (Interwet)”

Contract no.: ENV4-CT97-0428

1998-2000

Partner

European Community – DG XII

“Sustainable agriculture and steppe biodiversity in Romania”

1998-2000

Partner

Ministry of Research and Technology and British Counci

“Nitrogen Control by Landscape Structures in Agricultural Environments (NICOLAS)”

Contract no.: ENV4-CT97-0395  

1998-2000

Partner

European Community – DG XII

“Assessment of the natural and ethnic capital in the Lower Danube River System”

1998-1999

Coordinator

Government of the Netherlands

“European River Margins System: Role of Biodiversity in the Functioning of Riparian Systems (ERMAS II)”

Contract no.: ENV-CT95-0061


1996-1999

Partner

European Community – DG XII

“Nutrient Balances for Danube Countries and Options for Surface and Groundwater Protection”

Contract no.: EU/AR/102A/91


1995-1997

Partner

European Community – DG XI

“Functional Analysis of the European Wetland Ecosystems (FAEWE)”

Contract no.: ERBCIPDCT-940-108

1995-1997

Partner

European Community–DG XII

“Biodiversity Study of Danube River”

Contract no.: ZZ9111/0106

1995

Partner

European Community-PHARE

“European river margins system as indicator of global changes (ERMAS I)”

Contract no.: IC20CT960010

1994 – 1995

Partner

European Community–DG XII

“AT-Black Sea and Danube River Monitoring Studies”

July – October 1993

Partner

NATO – I.T.U. Inssat Facultesi Maslak Istanbul

Consolidarea capacitatii institutionale a Ministerului Mediului si a unitatilor din subordine pentru imbunatatirea politicilor din domeniul biodiversitatii

CONTRACT DE FINANTARE: 455/18.12.2019, cod SIPOCA 594/cod MYSMIS 127465

IMPLEMENTATION PERIOD: 2019-2022

POSITION: Partner

DONOR: POCA

Consolidarea capacitatii institutionale a Ministerului Mediului si a unitatilor din subordine pentru imbunatatirea politicilor din domeniul biodiversitatii

CONTRACT DE FINANTARE: 455/18.12.2019, cod SIPOCA 594/cod MYSMIS 127465

IMPLEMENTATION PERIOD: 2019-2022

POSITION: Partner

DONOR: POCA


P roject Website

“PIFMAN” – Researches regarding protection and development of wildlife resources in order to increase the effectiveness of management for wildlife species with economic values from plains areas

CONTRACT DE FINANTARE: contract 180/01.07.2014; PN-II-PT-PCCA-2013-4-1704

IMPLEMENTATION PERIOD: 2014-2017

POSITION: Partner

DONOR: UEFISCDI


Project Website

Scientific basis for the assessment of resources and services from aquatic ecosystems according with the Water Framework Directive

CONTRACT DE FINANTARE: contract 991/2009 

IMPLEMENTATION PERIOD: 2009-2011

POSITION: Coordinator

DONOR: UEFISCDI

Study for the development of classification systems and comprehensive assessments of surface water (rivers, lakes) status as required by the Water Framework Directive 2000/60/CEE on a biological basis

CONTRACT DE FINANTARE: subcontract 2/2007 – contract 3123/ 24.07.2007 – ICIM Bucuresti

IMPLEMENTATION PERIOD: 2007

POSITION: Coordinator

DONOR: ICIM Bucuresti

Study for the development of classification systems and comprehensive assessments of artificial and heavily modified water bodies from rivers and lakes in accordance with the Water Framework Directive

CONTRACT DE FINANTARE: subcontract 2/2007 – contract 3123/ 24.07.2007 – ICIM Bucuresti

IMPLEMENTATION PERIOD: 2007

POSITION: Coordinator

DONOR: ICIM Bucuresti

Identifying aquatic macro-invertebrates taxa, particularly Chironomidae larvae from representative sections of the Romanian Danube sector

CONTRACT DE FINANTARE: subcontract 2/2007 – contract 3123/ 24.07.2007 – ICIM Bucuresti

IMPLEMENTATION PERIOD: 2014

POSITION: Coordinator

DONOR: ICIM Bucuresti

Long-term effects of air pollution on forest ecosystems Bucegi Natural Park (EPAEFOR)

IMPLEMENTATION PERIOD: 2005-2008

POSITION: Partner

DONOR: CEEX – MCT

Multifunctional technological system for beneficial insect mass rearing (CONTBIOL)

IMPLEMENTATION PERIOD: 2006-2008

POSITION: Partner

DONOR: CEEX – MCT

National network for long-term socio-ecological research

IMPLEMENTATION PERIOD: 2006-2008

POSITION: Coordinator

DONOR: CNCSIS

Procedures and standards for the protection and revitalization of wetlands

IMPLEMENTATION PERIOD: 2001-2003

POSITION: Coordinator

DONOR: CNCSIS

Evaluating the sustainable development potential of the Romanian economic subsystem

IMPLEMENTATION PERIOD: 2001-2003

POSITION: Coordinator

DONOR: CNCSIS

Assessment of the productive capacity of the ecological systems of the Small Island of Braila

IMPLEMENTATION PERIOD: 2001-2003

POSITION: Coordinator

DONOR: CNCSIS

The development of operating models for Fundu Mare island and for a sector of the Small Island of Braila

IMPLEMENTATION PERIOD: 1999-2001

POSITION: Coordinator

DONOR: CNCSIS

Multi-user Research Base in the field of Systems Ecology

IMPLEMENTATION PERIOD: 1999-2001

POSITION: Coordinator

DONOR: World Bank – Romanian Government

Taxonomic diversity of riparian and aquatic invertebrates in the lower Danube floodplain and the catchements of two main tributaries

IMPLEMENTATION PERIOD: 1999-2001

POSITION: Coordinator

DONOR: Ministry of Research and Technology

Rehabilitation of ecological structures for pollution control and biodiversity conservation in agricultural areas

IMPLEMENTATION PERIOD: 1999

POSITION: Partner

DONOR: Ministry of Research and Technology

Ecological effects of the Yugoslavia conflict on the Danube River

IMPLEMENTATION PERIOD: 1999

POSITION: Partner

DONOR: Ministry of Environment

Ecological Network of the Lower Danube River (REDI)

CONTRACT DE FINANTARE: Contract no: 89-C

IMPLEMENTATION PERIOD: 1998-2001

POSITION: Coordinator

DONOR: World Bank – Romanian Government

Sustainable agriculture and steppe biodiversity in Romania

IMPLEMENTATION PERIOD: 1998-2000

POSITION: Partner

DONOR: Ministry of Research and Technology, British Council

Identification of the control parameters of the biodiversity dynamics and their role in the functioning of Romanian ecosystems

IMPLEMENTATION PERIOD: 1995-1999

POSITION: Coordinator

DONOR: Ministry of Education, Ministry of Research and Technology

The effects of the ozone layer depletion on the biodiversity and productivity of ecosystems

IMPLEMENTATION PERIOD: 1995-1999

POSITION: Coordinator

DONOR: Ministry of Research and Technology

Differentiation of Romania’s ecoregions in view of their assessment

IMPLEMENTATION PERIOD: 1991-1992

POSITION: Coordinator

DONOR: Ministry of Education, Ministry of Environment