PROIECTUl INTERREG EUROPE 2014-2020: IRENES

“Exchanging knowledge and experiences for Integrating RENewable energy and Ecosystem Services in territorial environmental and energy policies

Proiectul IRENES (“Exchanging knowledge and experiences for Integrating RENewable energy and Ecosystem Services in territorial environmental and energy policies”)este co-finanţat din FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE, încadrându-se în Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele, Obiectiv Specific 3.1. Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă, iar în cazul în care sunt relevante, a programelor de Cooperare Teritorială Europeană privind abordarea tranziției de la o economie cu emisii reduse de carbon, în special în cadrul Strategiilor de Specializare Inteligentă

Durata proiectului: 4 ani ( august 2019  – 31 iulie 2022)

Faza 1: 01/08/2019 –31/07/2022

Faza 2: 01/08/2022 – 31/07/2023

Obiectivele Proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie realizarea unor schimburi de experiență și bune practici privind complementaritatea și sinergia exploatării surselor regenerabile de energie cu Serviciile Ecosistemice (SE) multiple la nivel teritorial și introducerea rezultatelor acestor activități în cadrul programelor finanțate prin fonduri structurale și în cadrul unor instrumente de politică, prin intermediul planurilor de acțiune ce urmează a fi elaborate.

Astfel, IRENES își propune să identifice disfuncționalitățile din cadrul instrumentelor actuale de politică, în ceea ce privește utilizarea surselor de energie regenerabilă cu serviciile ecosistemice, inclusiv problemele legate de mediu, sociale, economice și de guvernanță, legate de furnizarea fluxurilor SE. Prin angajamentul activ al instituțiilor implicate în gestionarea FEDR, în coaliție cu partenerii tehnici și cu implicarea părților  interesate relevante, inclusiv a actorilor economici și a comunităților locale, IRENES va promova un proces de co-învățare socială multi-actor prin planificarea coordonată a acțiunilor între regiunile UE și  zonele de studiu.

 Obiectivele specifice:

În ceea ce privește obiectivele specifice, IRENES urmărește:

 • Evaluarea disfuncționalităților și a nivelului de cunoaștere a impactului asupra mediului al SRE în cadrul FEDER și al altor aspecte de mediu, instrumentele de politică și cadrul de guvernanță abordat în proiect;
 • Pregătirea și diseminarea metodologiilor pentru evaluarea complementarităților și a sinergiilor dintre exploatarea  SRE și SE;
 • Identificarea bunelor practici și a experiențelor care vor fi transferate în programele finanțate din fonduri structurale și din alte instrumente de politică

Bugetul proiectului

Bugetul total al proiectului este de 1.781.783.00 euro din care valoarea aferentă activităților derulate de către MFE în cadrul acestuia este 119.087,50 euro (85% FEDR – 101.224,37 euro și 15% contribuția MFE – 17.863,12 euro).

Rezultatele estimate ale proiectului IRENES

În urma implementării proiectului se urmărește dezvoltarea a 5 Planuri de Acțiune (câte unul pentru fiecare regiune implicată în proiect), care au în vedere îmbunătățirea a 5 instrumente politice ce vizează noi strategii / modele de abordare echilibrată între sursele regenerabile de energie și Serviciile Ecosistemice.

Principalele rezultate ale proiectului vor fi:

 • 5 analize ale stadiului privind utilizarea SRE (1 per zona țintă) și 5 analize SWOT ale instrumentelor țintă de politică, oferind o imagine de ansamblu a stadiului lor în relație cu scopul proiectului IRENES;
 • 5 hărți ale legăturilor dintre exploatarea SRE și SE în funcție de teritoriu, în cadrul fiecărui studiu de caz;
 • 5 vizite interregionale la fața locului cu sesiuni de evaluare aprofundată a SRE și a analizei instrumentelor de politică SWOT pentru fiecare studiu de caz;
 • 5 “acceleratori de cunoaștere” locală a proiectului IRENES care vor face schimb de experiență și de învățare la nivel interregional și local prin activitățile adresate părților interesate, cum ar fi ateliere de întărire a capacității, schimburi de experiență la fața locului, etc;
 • 1 Ghid financiar și de management de proiect;
 • 5 rapoarte de progres;
 • 1 strategie de comunicare IRENES și 5 planuri locale de diseminare;
 • 5 afișe, 1 site web, 5 buletine de știri, 1 broșură, 5 pliante;
 • 1 întâlnire interregională de inițiere și 5 evenimente locale de lansare.

Parteneri

PP1- Liderul de Proiect (LP)IUAV University of Venice Italiawww.iuav.it
PP2Veneto Innovazione S.p.A Italia www.venetoinnovazione.it
PP3Leibniz University  Hannover Region- Germaniahermann@umwelt.uni-hannover.de
PP4Climate Protection Agency Hannover RegionGermaniawww.klimaschutzagentur.de
PP5Estonian University of Life Sciences Estoniaelis.vollmer@emu.ee
PP9The Estonian Environment Agency Estoniawww.emu.ee
PP6University of Bucharest  Romaniawww.unibuc.ro
PP7Ministry of European Funds Romaniacontact.minister@fonduri-ue.ro
PP8University of East Anglia UKhttps://www.uea.ac.uk/
PP10Anglia Ruskin University Higher Education Corporation UKA.Lovett@uea.ac.uk
Partenerii de proiect (PP)

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi site-ul oficial al proiectului: https://www.interregeurope.eu/irenes/

Aplicatie web Irenes